Huurvoorwaarden

 

Verplichtingen verhuurder

Verhuurder is verplicht:

 1. Het verblijf tijdig zoals afgesproken in deze huurovereenkomst ter beschikking te stellen;
 2. In goede staat en compleet met inventaris ter beschikking te stellen;

 

Verplichtingen huurder

Huurder is verplicht:

 1. De verschuldigde huursom vóóraf te voldoen uiterlijk voor de aanvang van de huurperiode;
 2. Het verblijf zorgvuldig, overeenkomstig zijn bestemming, te gebruiken;
 3. Het maximaal van 7 personen (inclusief kinderen) niet te overschrijden;
 4. De instructies van de verhuurder op te volgen;
 5. Het verblijf niet aan anderen in gebruik te geven of te verhuren;
 6. Het verblijf tijdig en in dezelfde staat op te leveren als bij aanvang van de huurperiode, behoudens normale slijtage.

 

Annulering huurder

 1. Huurder dient schriftelijk of per mail te annuleren.
 2. Bij annulering is huurder de volgende annuleringskosten verschuldigd:
  • 25% van de huurprijs bij annulering langer dan 1 maand voor aanvangsdatum van de huurperiode;
  • 50 % van de huurprijs bij annulering vanaf 1 week maar niet langer dan 1 maand voor aanvangsdatum van de huurperiode;
  • 100% van de huurprijs bij annulering korter dan een week voor het ingaan van de huurperiode.

 

Niet nakoming

 1. Komt een der partijen zijn verplichtingen niet na, dan heeft de ander het recht om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, tenzij de tekortkoming van een bijzondere aard of geringe omvang is. Bij ontbinding bestaat tevens aanspraak op een vergoeding van eventuele schade, tenzij de tekortkoming aan deze partij zelf kan worden toegerekend. Als de vakantie door de tekortkoming geheel of gedeeltelijk is bedorven kan de huurder hier een schadevergoeding voor eisen.
 2. Bij ontbinding resp. gedeeltelijke ontbinding wegens een tekortkoming van verhuurder restitueert hij de eventueel betaalde huur- en borgsom in verhouding met de ontbinding.
 3. Ontruimt huurder het verblijf later dan overeengekomen, dan heeft verhuurder recht op evenredige vermeerdering van de huursom en vergoeding van de daardoor ontstane schade gedurende de huurperiode

 

Kosten tijdens verhuur

De noodzakelijke kosten van normaal onderhoud en reparatie komen voor rekening van verhuurder. Huurder dient contact op te nemen en toestemming van verhuurder te vragen voor hij opdracht geeft tot onderhoud of reparatie van het verblijf. Terugbetaling van de gemaakte kosten geschiedt op vertoon van gespecificeerde nota's.

 

Schade

 1. Bij elke schade door verlies, inbeslagname en aanzienlijke beschadiging van het verblijf, inventaris en toebehoren, treedt huurder in overleg met verhuurder. Huurder houdt zich aan de instructies van de verhuurder.
 2. Huurder is aansprakelijk voor tijdens de huurperiode ontstane schade en daarmee verband houdende kosten, tenzij de schade wordt gedekt door de voor het verblijf afgesloten verzekering welke ingevolge deze overeenkomst verzekerd had behoren te zijn. Dit bedrag is maximaal het eigen risico.
 3. Indien de verhuurder eigen risico in rekening wordt gebracht zal deze verhaald worden op de huurder.